Bestyrelsen for Østjysk Hjemstavnsforening i 2023 -2024:

Formand

OIe Trøst Rasmussen

Ydinggade 2, 8752 Østbirk


Næstformand
Mette Ernst Andersen
Bøstrup, 8870 Langå


Kasserer

Peter Poulsen
Langelinie 69, Borum, 8471 Sabro


Sekretær

Martin Mikkelsen
8300 Odder


Redaktør
Frank Lauridsen
Laven, 8600 Silkeborg

Suppleant:

Svend-Erik Christiansen


Revisorer:

Mogens Lindekilde
Gunnar Sørensen


Revisorsuppleant:

Karen Magrethe Sørensen


Søren Sørensen
Skovby Nord, 8464 Galten


Åge Iversen

Truust, 8882 Fårvang


Erik Sjerslev Rasmussen
Sejs, 8600 Silkeborg


Niels Henrik Petersen
8660 Skanderborg


Thøger Opstrup
8370 Hadsten


Anne Marie Dalsgaard
Langballe, 8320 Mårslet

Vedtægter for Østjysk Hjemstavnsforening


§ 1

Navn

Foreningens navn er Østjysk Hjemstavnsforening.

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at fremme forståelsen af hjemstavnskultur og værne om egnens værdier ved at afholde foredrag og arrangere ture med sagkyndig vejledning, at udgive skrifter, i første række en årbog, som skal uddybe kendskabet til hjemstavnens historie, natur og folkeliv i åndelig og materiel henseende.

 

§ 3

Medlemsskab

Som medlem kan optages enhver person, der godkender foreningens formåI. Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til bestyrelsen.

 

§ 4

Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 13 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der på hver generalforsamling skiftevis afgår halvdelen af medlemmerne.

Valgbar er enhver, der er medlem af foreningen.


§ 5

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte:

formand

næstformand

kasserer

sekretær

 

og disse fire udgør tillige med et femte medlem af bestyrelsen foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden og nedsætter de fornødne arbejdsudvalg, herunder redaktionsudvalg og arrangementsudvalg. Til sådanne udvalg kan vælges medlemmer udenfor bestyrelsen.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formand og kasserer.

 

§ 6

Foreningens kasserer fører foreningens regnskab.

Endvidere fører kassereren en medlemsliste og sørger for opkrævning af kontingent og for udbetalinger. Foreningens sekretær fører bestyrelses- o g generalforsamlingsreferater.

 

§ 7

Bestyrelsesmøde afholdes mindst tre gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I formandens forfald fungerer næstformanden.

Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres et referat, der godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan benytte lønnet medhjælp.

 

§ 8

Revision

Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges for to år ad gangen på den

ordinære generalforsamling, således at der skifter is hvert år afgår en revisor

 

§ 9

Regnskab

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

Foreningens midler indsættes på en bank/sparekassekonto, som kassereren kan disponere over.

Det årlige regnskab, som aflægges af kassereren på den ordinære generalforsamling, skal indeholde opgørelser over indtægter og udgifter samt status pr. 30. september.

 

§ 10

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober kvartal i Århus Kommune og indkaldes med mindst l4 dages varsel ti1 hvert enkelt medlem.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende faste punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

 

Forslag under punkt 4 skal bekendtgøres for medlemmerne samtidig med indvarsling til generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde inden 1. september.

 

§ 11

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af de særlige bestemmelser i §§ 12 og 14. Enhver er berettiget til at kræve skriftlig afstemning.

Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres et referat, der under-skrives af formanden og dirigenten.

 

§12

Ændringer og vedtægter

Foreningens vedtægter kan ændres af en generalflorsamling,når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.


§ 13

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med forslag til dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes samme sted og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

 

§ 14

Opløsning

Foreningens opløsning kan kun finde stred, når den er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højesI 2 måneders mellemrum, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for foreningens opløsning.

 

Ved sidste generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler, arkiver mv.Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. november 2019 i Århus.

 

 

Helle Reinholdt

formand

 

Peter Poulsen

 

Herman Rasmussen

kasserer

 

Ulla Lauritsen

formand,

arrangementsudvalget 

 

Ove Kjær

 

Tage Franck

formand,

redaktionsudvalget

 

Vagn Hammer

 

Lars Holger Mortensen

næstformand 

 

Kurt Quist Nielsen

redaktør

 

Søren Sørensen

sekretær

 

Birthe Sehested

 

Jørgen Bitsch

 

Lars Krantz

Generalforsamling og foredrag Østjysk Hjemstavnsforening 26.11.2022 kl.14.00 i Viby Sognegård.


Ca. 60-70 medlemmer deltog.


Velkommen ved formanden. Fællessang ”Der dukker af disen” med betjent klaver.


 1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. Valgt blev Vagn Hammer. Dagsordenen blev godkendt. Til stemmetællere blev valgt Herman Rasmussen og Jørgen Kirkegaard.

 2. Formandens beretning. Formanden orienterede om bestyrelsens sammensætning, om arbejdet med gravminder, om digitalisering af gamle årbøger, at vi er på Facebook og en især stor tak formanden til Peter Poulsen og Anne Marie Dalsgaard som bestyrelsesmedlemmer. Gravminder tages op i foreningens videre arbejde. Formanden orienterede også grundigt om de 3 udflugter, som var gennemført i 2022. En vandretur igennem postkort i det gamle Aarhus, Høj Stene og en mindelund for faldne danskere på tysk side under 2. Verdenskrig ved Kongens bro og en bustur til Brunkulslejerne ved Søby. Så orienterede Åge Iversen om sit og bestyrelsens arbejde med at bevare ”bevaringsværdige” gravsten og opbygge lapidarier. Mange medlemmer viste meget stor interesse for emnet, og det bliver taget op med en artikel i årbogen og en udflugt i 2023 til Skovby kirkegård. Beretningen blev godkendt.

 3. Indkomne forslag. Intet

 4. Regnskabsaflæggelse for 2021/22. Se vedlagte opstilling fra kassereren. Flotte tal fra både forlaget og hovedforeningen, der vidner om en særdeles velkonsolideret forening. Dog falder medlemstallet stadigt, men langsommere end tidligere. I 2022 faldt tallet fra 714 til 683. Det inkluderer, at foreningen har fået 28 nye medlemmer, og vi har en række dødsfald og regulære udmeldelser. Det årlige tilskud fra Aarhus kommune på 6.000 kr. er fjernet af kommunen. Kassereren udtrykte det således:” Vi har en stor kapital, Men vi mangler medlemstilgang, hvad kan der gøres”? Der var ideer om, at arkiverne kunne orientere yderligere om foreningen. Der blev spurgt til bogen om Lyngbygård. Der blev svaret, at den er løbet ud i sandet Der blev oplyst at en maler H.E. Jensen, Toustrup har efterladt et stort materiale, hvorfra der kan laves en bog? Regnskabet blev godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet har i 26 år været uændret 130 kr. bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til 150 kr. årligt. Vedtaget med klapsalver.

 6. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer Søren Sørensen genvalg. Peter Poulsen genvalg. Martin Mikkelsen nyvalgt efter Lars Krants. Mette Ernst Andersen genvalg. Frank Lauridsen genvalg. Niels Henrik Petersen nyvalgt efter Lars Holger Mortensen. Ole Trøst Rasmussen genvalgt.

 7. Valg af suppleant. Genvalgt blev Svend Erik Christiansen.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Genvalg til Mogens Lindekilde og suppleant genvalg af Karen Margrethe Sørensen.

 9. Eventuelt. Farvel og tak for arbejdet i bestyrelsen til Lars Holger Mortensen og Lars Krants.

 

Referent Søren Sørensen.