Vedtægter

For

Østjysk Hjemstavnsforening

 §1.
Navn.

Foreningens navn er Østjysk Hjemstavns forening. 

§2.

Formål.

Foreningens formål er at fremme forståelsen af hjemstavnskultur og værne om egnens hjemstavnsværdier derved,

at der afholdes møder med foredrag og arrangeres ekskursioner med sagkyndig vejledning,

at der udgives skrifter, i første række et årsskrift, hvori afhandlingerne skal
 a. uddybe kendskabet til hjemstavnens historie og natur,
 b. fremme kendskabet til egnens folkeminder, folkemål og tidligere folkeliv og
 c. skildre befolkningens skiftende kår og oplevelser såvel i åndelig som i materiel henseende. 

§3.

Medlemskab.

Som medlem kan optages enhver person, der godkender foreningens formål. Det årlige medlemsbidrag fastsættes på den ordinære generalforsamling for det kommende regnskabsår og opkræves helårsvis på det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen. 

§4.

Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, således at der på hver generalforsamling skiftevis afgår 7 og 8 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

§5.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte:

formand
næstformand
kasserer
sekretær
og disse fire udgør tillige med et femte medlem af bestyrelsen foreningens forretningsudvalg. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte fornødne arbejdsudvalg, herunder redaktionsudvalg, og til sådanne udvalg kan vælges medlemmer uden for bestyrelsen. 

§6.

Foreningens arrangementer, herunder møder og ekskursioner, ledes af formanden og i dennes forfald af næstforman­den. Foreningens kasserer fører foreningens regnskab.

Endvidere fører kassereren en medlems­liste og sørger for opkrævning af medlemsbidrag og for udbetalinger. Foreningens sekretær fører bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoller. 

§7.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst to gange årligt på et af formanden fastsat sted, samt når formanden eller mindst tre medlemmer af den øvrige bestyrelse finder det fornødent. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I formandens forfald fungerer næstformanden.

Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der efter at være oplæst og godkendt på det følgende bestyrelsesmøde underskrives af det pågældende mødes deltagere. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp, herunder blandt bestyrelsens medlemmer.

§8.

 Revision.

Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at der skiftevis hvert år afgår én revisor. Genvalg kan finde sted.

 

§9.

 Regnskab.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

Foreningens midler indsættes på en bank/sparekassekonto, hvorover kassereren kan disponere.

Det årlige regnskab, som aflægges af kassereren på den ordinære generalforsamling, skal indeholde opgørelse over indtægter og udgifter samt status pr. 30. september.

Regnskabet skal senest den 1. november overgives til revisorerne, og disse skal senest 8 dage efter modtagelsen aflevere regnskabet til formanden i revideret stand og med mulige bemærkninger fremsat skriftligt. 

§10.

 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober kvartal i Århus og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem på den sidst til foreningens kasserer opgivne adresse. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

a. valg af dirigent

b. formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

c. fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

d. eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer

e. fastsættelse af medlemsbidrag

f. valg af medlemmer til bestyrelsen i stedet for de efter tur fratrædende

g. valg af medlemmer til bestyrelsen i stedet for eventuelle i årets løb fratrådte medlemmer

h. valg af revisor

i. eventuelt.  

Forslag underpunkt d. skal bekendtgøres for medlemmerne samtidig med indvarsling til generalforsamlingen. 

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde inden l. september. 

§11.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af de særlige bestemmelser i §§ 12 og 15. Enhver er berettiget til at kræve skriftlig afstemning.

Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten. 

§12.

Ændringer  i vedtægter.

Foreningens vedtægter kan ændres af en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. 

§13.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes af bestyrelsen, når den finder anledning dertil, og skal indkaldes, når mindst 50 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom med forslag til dagsordenen. I sidstnævnte tilfælde skal en ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes samme sted og indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling. 

§14 Diverse.

Generalforsamlingen afgør, hvorvidt foreningen skal tilsluttes andre foreninger eller organisationer. 

§15. Opløsning.

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når det er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 2 måneders mellemrum, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for foreningens opløsning. 

Ved sidste generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens midler, protokoller, arkiver m.v. 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling

den 26. november 1988 i Århus.

 

Karen Margrethe Sørensen

N.P. Boye-Nielsen

Irma Hald Madsen

formand

næstformand

kasserer

 

 

 

P. Holm Jensen

P. Friis Kristiansen

J.S. Thomsen

Sekretær

Medl. af forretningsudvalget

ansvarshavende redaktør

 

 

 

Søren Bach

Niels Bertelsen

Erik Kjær

 

 

 

B. Knie-Andersen

Erna Lorenzen

Hans Jørgen Madsen

 

 

 

Johanne Methling

Ejnar Pedersen

Ole Friis Sørensen

 

Gå til toppen af denne side Gå til forsiden